SPASENJE NAD SVI Ljudi

Tajna 308:-12- Na temelju petu danje svetlo JA naložen određeni član more, taj to treba predstaviti ribolovac,pa pernat ptica nad mnogobrojan raznolikost, pa svi životinjski plaženje na određeni član zemlja, idući napred na određeni član zemlja na temelju četiri noge, pa koji lebdi u zraku, mužjak spol pa ženski,pa svaki duša disanje određeni član duh nad život. Pa onde je došao večer, pa onde je došao jutro određeni član šesti danje svetlo. Na temelju određeni član šesti danje svetlo Ja naložen moj mudrost za stvoriti čovek iz sedam konzistencija:p ojedinac, njegov meso iz određeni član zemlja; dva njegov krv iz određeni član orositi; tri, njegov oči iz određeni član sunce; četiri, njegov leš iz kamen; pet, njegov pamet iz određeni član brzina nad određeni član anđeo pa iz oblak;šest, njegov vena pa njegov kosa iz određeni član trava nad određeni član zemlja; sedam, njegov duša iz moj dah pa iz određeni član vjetar. Pa JA je dao njemu sedam priroda; za određeni član meso sluh, određeni član oči umjesto vidik,za određeni član duša miris, određeni član vena umjesto dodir,određeni član krv umjesto apetit,određeni član leš umjesto izdržljivost, za određeni član pamet slatkoća (sc. užitak) JA zamišljen jedan lukav kazivanje za reći,JA stvoren čovek iz nevidljiv pa iz vidljiv priroda, nad oba biti njegov smrt pa život pa slika;muškarac knotkle govor sličan nekakav stvoren stvar, malen unutra veličina pa opet velik unutra malenkost,pa JA postavljen njemu na temelju zemlja,jedan sekunda anđeo, častan, velik pa slavan, pa Ja postavljen njemu ace vladar za pravilo na temelju zemlja,pa za imati moj mudrost pa onde je ništa sličan njemu nad zemlja nad svi moj sadašnjost živo biće.

- Umjesto tikati canst shew tvoj velik sway često našto tikati uvenuti;pa tko smjeti suprotstaviti određeni član snaga nad tvoj ruka? Umjesto cio svet pre nego tebi 3. lice od TO BE u prezentu ace malo zrno nad određeni član balans, da, ace jedan kap nad određeni član jutro orositi taj pali prud nato određeni član zemlja. Ipaktikati žurba milost nato svi:umjesto tikati canst činiti svi stvar, pa vinker kod određeni član sins nad ljudi zato oni treba popraviti se. Umjestotikati željan ljubavi svi određeni član stvar taj biti, pa gađenje ništa šta tikati žurba napravljen: umjesto nikada tikati imati napravljen iko stvar, da tikati hadst omražen to. Pa kako mogao iko stvar imati pretrpljen, da to je ne bio tvoj volja?inače bio sačuvan, ako ne zvan kod tebi? Ipaktikati oskudan svi:umjesto oni biti tvoj, O Gospodar,tikati ljubavnik nad duša.

Oda 287,14,15:, Pa Muškarac pokazati mene Njegov znak:napred pa date mene za piti, pa iz tajživot 3. lice od TO BE u prezentu određeni član duh u kući mene, pa to ne moći umreti,umjesto to stoka.Pa JA je ne ginuti, umjesto JA nije bio njihov brat ni je moj rođenje sličan njihov.Pa oni pret i pp od SEEK umjesto moj smrt pa je ne naći to: umjesto JA je stariji nego određeni član spomenik nad njima.

- UmjestoBog stvoren čovek da bude besmrtan, pa napravljen njemu da budedobro slika nad Njegovog vječnost.

Za 1415: Duhovnik 110,14: strah određeni član Gospodar 3. lice od TO BE u prezentu određeni član početak nadmudrost: pa toje stvoren s određeni član vjeran unutra određeni član maternica. Muškarac stvoren Njoj, pa pila Njoj, pa numeriran Njoj, pa naliven Njoj vanjska strana nato svi Njegov utvrde. Ona 3. lice od TO BE u prezentu s svi meso prema njegov poklon,pa Muškarac hath date Njoj njima taj ljubav njemu

- Njegov polaganje 3. lice od TO BE u prezentu unutra određeni član svet planina. Određeni član Gospodar ljubav određeni član vrata nad Zion više nego svi određeni član obitavalište nad Jacob. Slavan stvar biti govorni nad tebi, O grad nad Bog. Selah. JA volja napraviti spomenuti nad Rahab pa Babilon njima taj knotkle mene:videti Filistarski, pa Vanjska guma,s Etiopija; današjičovek je rođen onde.Panad Zion to će postojati rečenoj,Današji pa taj čovek je rodom iz Njoj: pa određeni član najviši Sebe će utemeljiti Njoj. Određeni član Gospodar će brojati,našto Muškarac pisati settle određeni član narod,taj današji čovek je rođen onde. Selah. Također određeni član pevač ace određeni član igrač na temelju oruđe će postojati onde:svi moj proleće biti unutra tebi.

Oznaka 937:- Tko god će primiti pojedinac nad ovakav djeca unutra moj ugled, primiti mene: pa tko god će primiti mene, primiti ne mene,ipak Njemu taj poslat mene.

- Ako onda aceodređeni član djeca biti sudionik nad krv moje krvi, muškarac isto sebe slično uzeti, dio nad jednak; taj droz smrt muškarac moć uništiti njemu taj je određeni član snaga nad smrt,taj 3. lice od TO BE u prezentu, određeni član vrag; Pa predati njima tko droz strah nad smrt su svi njihov životni vijek subjekt za vezanost.

- Bol u njemu taj nastojati s njegov Izrađivač! Career određeni član otpadak od razlupanog suđa nastojati s određeni član otpadak od razlupanog suđa nad određeni član zemlja. Će određeni član glina reći za njemu taj načinjen to,Šta pomoć za nuždu tikati? inače tvoj posao,Muškarac hath nijedan ruke k sebi? Bol u njemu taj saith u njegov otac, Šta begettest tikati? inače za određeni član žena, Šta žurba tikati donesen napred? Stoga saith određeni član Gospodar,određeni član Svet Pojedinac izraelski, pa njegov Izrađivač,Pitati mene nad stvar za dogoditi se u vezi sa moj sinovstvo, pa u vezi sa određeni član umjetničko djelo moj ruke k sebi naredba ye mene. JA imati napravljen određeni član zemlja, pa stvoren čovek nato to Ja, ravan moj ruke k sebi,imati rastegnut vanjska strana određeni član nebeskai svod, pa svi njihov domaćin imati JA naložen.

- Pazvati nijedan čovek tvoj otac nato određeni član zemlja: umjesto pojedinac 3. lice od TO BE u prezentu tvoj Otac, šta 3. lice od TO BE u prezentu unutra nebo.

- Umjesto tvoj čestit Duh 3. lice od TO BE u prezentu u svim stvar.

PROKLETSTVO UMJESTO VRAG Jedini

- Unatoč tome JA reći te određeni član istina; to 3. lice od TO BE u prezentu sredstvo umjesto te taj JA otići:umjesto da JA ići ne daleko,određeni član Tešitelj volja ne dogoditi se u te; ipak da JA otići,JA volja poslati njemu u te. Pa našto muškarac 3. lice od TO BE u prezentu dogoditi se muškarac volja koriti određeni član svet nad child, pa nad ispravnost pa nad sud:nad sud zatoodređeni član vladar ovozemaljski 3. lice od TO BE u prezentu sudac.

- Kako umetnost tikati pali iz nebo, O Vrag,sin nad određeni član jutro! kako umetnost tikati posjeći za određeni član zemlja, šta didst oslabiti određeni član narod! PRIPREMITI POKOLJ UMJESTO Njegov DJECA umjesto određeni član nepravda nad njihov očinstvo; taj oni ne izlaženje ni posedovati određeni član kopno,ni napuniti određeni član lice nad određeni član svet s gradovi. (vrag ne moći prebivati na temelju zemlja površina).

Enoch 1038:- Pa u tama pa okov pa jedan koji gori plamen kuda onde 3. lice od TO BE u prezentu žalostan sud će tvoj raspoloženje dobiti; pa određeni član velik sud će postojati umjesto svi određeni član stvaranje nad određeni član svet.Bol za te, umjesto ye će imati nijedan mir.

Enoch 684,5:- Pa to je došao za prolazna ocena našto muškarac postavljen pre nego određeni član Gospodar nad Raspoloženje, Michael rečenoj stoga za Raphael: JA volja ne uzeti njihov dio ispod određeni član oko nad određeni član Gospodar;umjesto određeni član Gospodar nad Raspoloženje je bila ljutit s njima zato ONI ČINITI Ako ONI SU ODREĐENI ČLAN Gospodar.Stoga svi taj 3. lice od TO BE u prezentu skriven će naići njima zauvek pa ikada: umjesto niti anđeo ni čovek će imati njegov dio unutra to, ipak sam oni imati zaprimljen njihov sud zauvek pa ikada.

Matthew 2333: [Ye] zmija, [ye] stvaranje nad Viper,kako moći ye bežati određeni član prokletstvo nad pakao?

2 Thessalonians 22: Taj ye postojati ne uskoro tresti unutra pamćenje,inače postojati nevolja,niti kod duh,ni kod riječ, ni pismeno ace iz nama, ace taj dan nad Krist 3. lice od TO BE u prezentu koristan. 3 Career nijedan čovek zavarati te kod iko način: umjesto [ taj danje svetlo će ne dogoditi se], izuzeti onde dogoditi se jedan koji pada daleko prvo, pa taj čovek nad child doći do izražaja, riječ gubitak; 4 Tko suprotstaviti pa uzvišen sebe preko taj 3. lice od TO BE u prezentu zvan Bog, inače taj 3. lice od TO BE u prezentu obožavatelj; tako da muškarac ace Bog sjedilac unutra određeni član hram nad Bog, shewing sebe taj muškarac 3. lice od TO BE u prezentu Bog.

Zahod 1712: Dok JA je s njima unutra određeni član svet,JA održan njima unutra tvoj ugled: oni što tikati je dao mene JA imati održan, paništa nad njima 3. lice od TO BE u prezentu izgubljen, ipak riječ gubitak;taj svet pismo moć postojati ispunjeno

Otkrivanje 178: Određeni član životinja taj tikati sawest je, pa nije; pa će uzlaziti van određeni član bezdan jama,pa ući gubitak:p a oni taj prebivati na temelju određeni član zemlja će čudo,čiji imenjak su ne pisana unutra određeni član knjiga nad život iz određeni član polaganje nad određeni član svet,našto oni videti određeni član životinja taj je, pa nije, pa još 3. lice od TO BE u prezentu. (vrag 3. lice od TO BE u prezentu riječ"gubitak" pa " čovek nad child").

Matthew 2541: Onda će muškarac reći isto u njima lijevo ruka,Odstupanje mene, ye klet, u pakao, spreman umjesto određeni član vrag pa njegov anđeo:

ODREĐENI ČLAN MIR NAD SPASENJE 3. LICE OD TO BE U PREZENTU VEZANJE UMJESTO TIM Daleko od Bog

- Svaki čovek nad božja djeca Israel će smola kod njegovog standard,s određeni član zastava nad njihov očev kuća;daleko okolo određeni član koliba nad određeni član skup će ,they smola.

- Pa određeni član Gospodar rečenoj u Mojsije,Donijeti Aron pru opet pre nego određeni član svedočanstvo, da bude održan umjesto jedan obeležje prema određeni član pobunjenik;pa tikati će prilično oduteti njihov gunđanje iz mene, taj oni umreti ne. Pa Mojsije je na taj način:ace određeni član Gospodar naložen njemu,na taj način je muškarac.Pa određeni član djeca izraelski spake u Mojsije, kazivanje, Videti, nama umreti,nama ginuti, nama svi ginuti. Tko god kometa iko stvar soft u određeni član koliba nad određeni član Gospodar će umreti:će nama biti pojeden s pogibanje?

- Niti morati božja djeca Israel odsada dogoditi se do određeni član koliba nad određeni član skup, da ne bi oni medvjed child, pa umreti.-Ipak današnji dan Bog 3. lice od TO BE u prezentu kazivanje:

-JA stvoriti određeni član voće nad određeni član počevši;Mir, mir za njemu taj 3. lice od TO BE u prezentu daleko, pa za njemu taj 3. lice od TO BE u prezentu soft, saith određeni član Gospodar;pa JA volja izlečiti njemu.

- Stoga,strah tikati ne, O moj sluga Jacob, saith određeni član Gospodar:niti postojati potištiti,O Israel: za dugo,,JA volja spasiti tebi izdaleka pa tvoj seme iz određeni član kopno nad njihov zarobljeništvo; pa Jacob će povratak,pa će postojati unutra odmor,pa zavezati,pa ništa će napraviti njemu uplašen.

- Pa JA volja odrezati određeni član bojna kola iz Ephraim, pa određeni član konj iz Jerusalim, pa određeni član boj naklon će postojati odrezati: pamuškarac će govoriti mir u određeni član neprosvijećen čovjek:p a njegov vlast će postojati iz more ravan za more, pa iz određeni član reka ravan za određeni član restl nad određeni član zemlja.

- Slava za Bog unutra previšnji, pa na temelju zemlja mir, dobronamjernost voljan ljudi. Pa određeni član anđeo rečenoj u njima, Strah ne: umjesto, videti, JA donijeti te dobar vijesti nadvelik radost, šta će postojati za svi narod.

Ephesians 21:-7,19-22- pa te hath muškarac pospješen tko su potpun unutra onaj koji sebi neovlašteno prisvaja tuđu zemlju pa sins: U čemu na vrijeme prolši ye hodati prema određeni član put ovozemaljski, prema određeni član vladar nad određeni član snaga nad određeni član zrak, određeni član duh taj zatim posao unutra određeni član djeca nad neposlušnost: Između kome isto nama svi je naš razgovor unutra puta prolši unutra određeni član pohota nad naš meso, udovoljenje određeni član želi nad određeni član meso pa nad određeni član pamćenje;pa su kod priroda božja djeca ljutina, ravan ace ostali. Ipak Bog, tko 3. lice od TO BE u prezentu bogat unutra milost, umjesto njegov velik ljubav potreban sredstvo muškarac voljen nama, čak i kada nama su potpun unutra sins, hath pospješen nama skupa s Krist, ( kod ljupkost ye biti pohranjen;) pa hath konveksan nama settle zajedno, pa napravljen nama sick zajedno unutra nebeski mjesto unutra Krist Isus; Taj unutra određeni član godine za dogoditi se muškarac moć pokazivanje određeni član prelazeći bogatstvo nad njegov ljupkost unutra njegov ljubaznost voljan nama droz Krist Isus. Zatim stoga ye biti ništa više stranac pa stranac,ipak čovek građani s određeni član svetost, pa nad određeni član housefold nad Bog;Pa biti izgrađen nato određeni član polaganje nad određeni član apostol pa prorok, Isus Krist sebe bude određeni član šef ugao kamen Unutra kome svi određeni član zgrada fitly uramljen zajedno odgajatelj u dobro svet hram unutra određeni član Gospodar:Unutra kome ye isto biti graditelj zajedno za godinu prebivalište nad Bog droz određeni član Duh.Određeni član prethodni 3. lice od TO BE u prezentu određeni član značenje nad svi ljudi ace " živ kamenje" umjesto određeni član hram ovdje:

III Hermann IX57,80,81,161:-168- Našto muškarac tko je šef unutra ponos, pa gospodar nad cio toranj pila današji,muškarac zvan za njemu određeni član pastir taj je s mene pa je dao njemu određeni član kamenje taj su nije prihvatio pa je legao okolo određeni član toranj pa rečenoj u njemu; očistiti ovih kamenje s svi biti zabrinut, pa napad njima u određeni član zgrada nad određeni član toranj, taj oni smjeti slagati određeni član odmor;ipak oni što volja ne molba s određeni član odmor,bacanje daleko daleko undress iz određeni član toranj. Onda su onde zvan dvanaest vrlo uzvišen žene, odjenut s jedan crn odijevanje, greda, pa njihov pleća slobodan,pa njihov kosa odušak.Ovih činiti se za mene da bude država žene. Pa određeni član pastir naložen određeni član za podići tim kamenje šta su izbaciti nad određeni član zgrada, pa nositi njima leđa za određeni član gorje van šta oni su uzet. JA odazvan: Cheese,recite mi kako zatim šta biti vazan za tim gorje, zašto? oni biti na taj način različit; neki od pojedinac oblik pa neki od drugi. Čuti, rečenoj muškarac,određeni član DVANAEST Gorje šta tikati klackati bitidvanaest narodšta, popuniti cio svet. Zašto riječ Bog 3. lice od TO BE u prezentu propovednik njima, kod tim kome muškarac poslat u njima. Ipak zašto?, rečenoj Ja, biti oni različit, pa svaki pojedinac nad jedan figura?Muškarac odgovoren,Čuti. Tim dvanaest narod šta posedovati cio svet,biti dvanaest narod.Pa ace tikati žurba viđen ovih gorje različit,na taj način biti oni. JA volja stoga odgovoran tebi određeni član značenje pa akcija nad svaki planina.Ipak prvo, cheese rečenoj Ja, shew mene današji;Viđenje ovih gorje biti na taj način različit, kako imati oni se saglasio u određeni član zgrada nad današji toranj; pa bio privođen pojedinac boja: pa biti jednako svetao nego oni što je došao van određeni član dubok? Zato, odgovoren muškarac, svi određeni član narod šta biti ispod nebo, imati saslušan pa povjerovan unutra jednak pojedinac ugled nad riječ kod kome oni biti zvan. Zašto imajući zaprimljen njegov pečat, oni imati svi bio napravljen sudionik nad jednak sporazum pa znanje: pa njihov vjera pa milosrđe imati bio jednak; pa oni imati ostvaren određeni član raspoloženje nad ovih devica skupa s njegov ugled Pa stoga određeni član zgrada nad današji toranj učiniti se da bude istobojan, pa je sjaj sličan određeni član svetlost nad određeni član sunce, Zahod 1633:; Otkrivanje 79:-14.

Božji UGLED 3. LICE OD TO BE U PREZENTU U svim Ljudi

- Majka, zagrljaj tvoj sinovstvo; donijeti njima settle s veselje, ace se određeni član golub; utemeljiti njihov stopalo, zato JA imati izabran te, kaže određeni član Gospodar.PaJA volja uzbuditi određeni član potpun iz njihov mjesto,pa volja donijeti njima vanjska strana iz njihov nadgrobni kamen,zato JA prepoznati moj ugled unutra njima. Činiti ne strah,Bogorodica određeni član sinovstvo, umjesto JA imati izabran te, kaže određeni član Gospodar.

- Taj oni smjeti posedovati određeni član ostatak nad Edom, pa nadsvi određeni član neprosvijećen čovjek,šta biti zvan kod moj ugled saith određeni član Gospodar taj doeth današji.

Oda 815:-22- Umjesto JA ne otkloniti moj lice iz njima taj biti rudnik;Umjesto JA knotkle njima, pa pre nego oni je došao u bude JA uzeti znanje nad njima pa na temelju njihov lica JA zalazak moj pečat: JA načinjen njihov članovi: moj vlastiti grudi JA spreman umjesto njima, taj oni moć piti moj svet mleko pa živ tim JA uzeti veselje unutra njima pa sam ne postiđen nad njima: Umjesto moj thing biti oni pa određeni član sway nad moj misao: Tko onda će dići prema moj ručni rad, inače tko 3. lice od TO BE u prezentu onde taj 3. lice od TO BE u prezentu ne opskrbljen njima? JA željan pa načinjen pamćenje pa srce: Pa oni biti rudnik,pa kod moj vlastiti desna ruka JA zalazak moj izabrati sam sebe: Pa moj ispravnost Goethe pre nego njima,pa oni će ne postojati lišen nad moj ugled, umjesto to 3. lice od TO BE u prezentu s njima.

- Umjesto današji uzrok JA naklon moj koleno uodređeni član Otac nad naš Gospodar Isus Krist,nad kome cio familija unutra nebo pa zemlja 3. lice od TO BE u prezentu imenovan.

- Patko god će primiti POJEDINAC OVAKAV Mali dijete UNUTRA MOJ UGLED primiti mene.

TKO ĆE STAJANJE PRE NEGO Bog?

- Tikati, ravan tikati, umetnost da bude strah:p a tko smjeti stajati tvoj vidik našto jednom tikati umetnost ljutit?

- Određeni član zemlja 3. lice od TO BE u prezentu određeni član Gospodnji, pa određeni član punoća iz toga; određeni član svet,pa oni taj prebivati u njemu Umjesto muškarac hath valjan to nato određeni član seas, pa postojeći to nato određeni član poplaviti.Tko će uzlaziti u određeni član brdo nad određeni član Gospodar?inačetko će stajati njegov svetište?

- Oprez ye stoga, pa moliti uvijek, taj ye može biti opsjedati dostojan za bežati svi ovih stvar taj će dogoditi,paza stajanje pre nego riječ čovek.

- PaJa, da JA postojati podignut settle iz određeni član zemlja, volja vući SVI LJUDI u mene.

- Pa da JA ići pa pripremiti jedan mjesto umjesto te, JA volja dogoditi se opet,pa primiti te u ja sam; tajkuda JA sam,onde ye može biti isto.

- Umjesto ništa nad nama živ za sebe, pa nijedan čovek dijeta za sebe. Umjesto koji od dvojice nama živ,nama živ u određeni član Gospodar;pa koji od dvojice nama umreti,nama odreći određeni član Gospodar:koji od dvojice nama živ stoga, inače je,NAMA BITI ODREĐENI ČLAN Gospodnji. Umjesto za današji kraj Krist oba umrijeti,pa ruža,pa oživljen,taj muškarac moć postojati Gospodar oba nad određeni član potpun pa život.Ipak zašto? dost tikati sudac tvoj brat?inače zašto? dost tikati namjestiti na ništa tvoj brat? umjestonama će svi stajanje pre nego određeni član sud sedište nad Krist.

- PaJA lamatati rukama potpun,malen pa velik, stajanje pre nego Bog:p a određeni član knjiga su otvoreni pa drugi knjiga je otvoreni, šta 3. lice od TO BE u prezentu određeni član knjiga nad život: pa određeni član potpun su sudac van tim stvar šta su pisana unutra određeni član knjiga, prema njihov utvrde.

- Pa onda ćeMichael ustati određeni član velik vladar šta stajaći gledatelj umjesto određeni član djeca nad tvoj narod:p a onde će postojati jedan vrijeme nad nesreća,takav kao nikada je otada onde je jedan narod ravan za taj sličan vrijeme:p a onda tvoj narod će postojati isporučeno, svaki pojedinac taj će postojati osnivati pisana unutra određeni član knjiga.

- PaSVAKI ŽIVO BIĆE šta 3. lice od TO BE u prezentu unutra nebo, pa NA TEMELJU ODREĐENI ČLAN Zemlja,pa ispod određeni član zemlja, i slično ace biti unutra određeni član more, pa svi taj biti unutra njima,saslušan JA kazivanje, Blagoslov, pa čast,pa slava, pa snaga,postojati u Njemu taj sjedilac nato određeni član prestolje, pa u određeni član Jagnje umjesto ikada pa ikada.

- Umjesto da kod pojedinac muški napad smrt vlada kod pojedinac; nadaleko oni šta primiti obilje nad ljupkost pa nad određeni član poklon nad ispravnost će vlada na životu kod pojedinac, Isus Krist. Stoga, ace kod određeni član napad nad pojedinac sud je došao nato svi ljudi za osuda; pa ipak Kod ODREĐENI ČLAN ISPRAVNOST NAD PojedinacODREĐENI ČLAN SLOBODAN POKLON JE DOŠAO NATO SVI LJUDI U OPRAVDANJE NAD Život.

Otkrivanje 178:- Određeni član životinja taj tikati sawest je, pa nije; pa će uzlaziti van određeni član bezdan, pa ući gubitak;pa oni taj prebivati na temelju određeni član zemlja će čudo,čiji imenjak su neispisan unutra određeni član knjiga nad život iz određeni član polaganje nad određeni član svet,našto oni videti određeni član životinja taj je, pa nije, pa još 3. lice od TO BE u prezentu.

- Umjesto nama rvanje ne prema krv moje krvi, ipak prema vlast,prema Powers, prema određeni član vladar nad određeni član tama ovozemaljski, prema duhovni zloća unutra visok mjesto

- Oprez ye stoga, pa moliti uvijek taj ye može biti opsjedati dostojan za bežati svi ovih stvar taj će dogoditi,pa za stajanje pre nego riječ čovek.

- Umjesto određeni član velik danje svetlo nad njegov ljutina 3. lice od TO BE u prezentu dogoditi se; patko će moći za stajanje?

- Određeni član bezbožan nisu na taj način:ipak biti sličan određeni član pljeva šta određeni član vjetar voziti daleko.Stoga,određeni član bezbožan će ne stajati određeni član sud,ni grešnik unutra određeni član skup nad određeni član pravedan.

Krist umrijeti umjesto svi ljudi pa Michael postavljen umjesto njima. Stoga, Zahod pila njima svi stajanje pre nego određeni član prestolje nad Bog braniti kod određeni član krv nad Isus.Opet,Zahod pila njima svi hvalisanje Božji ugled unutra nebo pa blagoslov Isus umjesto određeni član spasenje posao ispunjavanja svi ljudi. Otada određeni član krv nad Isus kupljen određeni član duša nad svi ljudi slobodno umjesto vječan život, tim tko početi za ostvariti današji volja čudo who's ugled nije pisana na temelju određeni član tablica nad Isus srce: "sutradan Zahod kuhati što Isus dolazak u njemu, pa saith, Videti određeni član Jagnje nad Bog,šta uzeti daleko određeni član child nad određeni član svet"Zahod 129:. "umjesto određeni član ljubav nad Krist prisiljen nama; zato nama sudac stoga,taj da pojedinac umrijeti umjesto svi,onda su svi potpun"IIKorinćanin 514:. "zatim ye biti određeni član telo nad Krist,pa članovi unutra poseban"Ja Korinćanin 1227:. "ako YE BITI OČEVIDNO OBJAVLJEN Da bude Određeni član EPISTOLA nad Krist sluga kod nama, pisana ne s tinta, ipak s određeni član Duh nad živ ljudi Bog:ne unutra tablica nad kamen, ipak unutra mesnat tablica nad određeni član srce" IIKorinćanin 33:.Krist željan ljubavi svaki čovek ace sebe, pa otada muškarac željan za živ opet,muškarac nabaviti jednak vječan život umjesto svaki čovek. Krist je današji zato određeni član Otac je pisana svi ljudi unutra određeni član knjiga nad Njegovog srce. "umjesto na temelju određeni član prvo danje svetlo Muškarac stvoren određeni član nebeskai svod šta biti iznad pa određeni član zemlja pa određeni član vode pa svi određeni član raspoloženje šta služiti pre nego njemu određeni član anđeo nad određeni član prisutnost, pa određeni član anđeo nad posveta,pa određeni član anđeo duhovan nad vatra pa određeni član anđeo duhovan nad određeni član vjetar, pa određeni član anđeo duhovan nad određeni član oblak,pa nad tama, pa snježan pa nad grad pa nad sijed mraz,pa određeni član anđeo nad određeni član glas pa nad određeni član grom pa nad određeni član munja, pa određeni član anđeo nad određeni član raspoloženje nad hladan pa nad toplina,pa nad zima pa nad proleće pa nad jesen pa nad leto, pa nad svi određeni član raspoloženje nad Njegov živo biće šta biti unutra određeni član nebeskai svod pa na temelju određeni član zemlja.Muškarac stvoren određeni član podzemni svijet pa određeni član tama, događaj pa noć,pa određeni član trak,zora pa danje svetlo, šta Muškarac hath spreman unutra određeni član znanje nad Njegov srce" Godišnica 22:. "pa Pravda je rekao mene: 'All određeni član stvar taj JA imati je rekao tebi, nama imati pisana.Sick pa pisati svi određeni član duša nad čovječanstvo, unatoč tome mnogobrojan nad njima biti rođen, pa određeni član mjesto spreman umjesto njima za vječnost; umjesto svi duša biti spreman za vječnost, pre nego određeni član formacija nad određeni član svet"Tajna 233:-5. Bog Sebe 3. lice od TO BE u prezentu svjedok, " pa Muškarac rečenoj u mene, u početku, našto određeni član zemlja je napravljen, pre nego određeni član granica nad određeni član svet postavljen, prije nego određeni član vjetar blew, Pre nego to gromovnik pa olakšati,prije nego određeni član kamen temeljac nad raj su je legao.Pre nego određeni član pravedan cvijeće su pp od SEE, prije nego određeni član pomičan Powers su postojeći,pre nego određeni član neizbrojiv mnoštvo nad anđeo su okupljen zajedno, Prije nego određeni član visina nad određeni član zrak su podignut settle,pre nego određeni član mera nad određeni član nebo su imenovan, prije nego određeni član dimnjak unutra Sion su vruć, pa surround sadašnji godina su pret i pp od SEEK potpuno, prije nego određeni član izum nad njima taj zatim child su okrenut,pre nego oni su zapečaćen taj imati okupljen vjera umjesto jedan blago: Onda je JA uzeti u obzir ovih stvar,pa oni svi su napravljen droz mene sam,pa droz ništa ostali kod mene isto oni će postojati kraj, pa kod ništa ostali"II Esdras 61:-6. Muškarac željan ljubavi svi ljudi nad krv moje krvi kome vrag uzrok činiti sličan klistir,proklinjanje Njemu, hating Njemu, pa zloban progonjenje Njemu. To 3. lice od TO BE u prezentu pisana nad Bog: "ipak JA reći u te, Ljubav tvoj klistir,blagosloviti njima taj kletva, te, činiti dobar njima taj mržnja te, pa moliti umjesto njima šta zloban korist te, pa progoniti te; Taj ye može biti božja djeca tvoj Otac šta 3. lice od TO BE u prezentu unutra nebo: umjesto Muškarac napraviti Njegov sunce za izlaženje na temelju određeni član urok pa na temelju određeni član dobar,pa pošiljalac kiša na temelju pobožnost pa na temelju određeni član nepravedan" Matthew 544:-45. Jednom ljudi otkriti taj krv moje krvi ljudi biti žrtva nad Božji nevidljiv jedini neprijatelj, nečastivi, oni volja ljubav svi ljudi ace oba Bog pa Krist- ace one's samopregor.Bog je ravan definiran " grešnik"ace Njegov nevidljiv neprijatelj pa ljudi su pravično primljeno ace žrtva, i tako pisana unutra određeni član NOV ENGLESKI JEZIK Biblija, " Kain je vrlo ljutit pa njegov lice koža.Onda određeni član Gospodar rečenoj za Kain, " zašto? biti te na taj način ljutit pa poniziti? Da te činiti izvor,te biti prihvatio; da ne,CHILD 3. LICE OD TO BE U PREZENTU JEDAN Demon čučanj kod određeni član vrata. To će postojati željan umjesto te, pa te će biti gospodar kod it," Postanak 45:-7. Zatim čitanje Matthew 1112:, 1243:-45. Otada čovek 3. lice od TO BE u prezentu dio nad Božji Telo,jediniVRAG BITI " bezbožan Grešnik"TKO NE MOĆI STAJANJE Pre nego Bog!

Uzdići Bog!