Nalaz Putevi za Opravdati Svi

Isaija 4524: Sigurno,će pojedinac reći,unutra određeni član Gospodar imati JA ispravnost pa sway ravan za njemu će ljudi dogoditi se; pa svi taj biti kaditi tamjanom prema njemu će stidjeti. 25 Unutra određeni član Gospodar će svi određeni član seme izraelski postojati opravdan, pa će slava.

Isaija 5310: Još to veseo određeni član Gospodar za ogrebati njemu; muškarac hath road njemu za žalost: našto tikati će napraviti njegov duša dobro žrtva umjesto child, muškarac će vidjeti njegov seme,muškarac će produžiti njegov dan, pa određeni član veselje nad određeni član Gospodar će napredovati unutra njegov ruka. 11 Muškarac će vidjeti nad određeni član porođajni bolovi nad njegov duša, pa će zadovoljavati: kod njegov znanje će moj pravedan sluga opravdati mnogobrojan;umjesto muškarac će medvjed njihov opak.

Latinluk 516: Pa ne i tako je kod pojedinac taj grešnik, na taj način 3. lice od TO BE u prezentu određeni član poklon:umjesto određeni član sud je kod pojedinac za osuda, ipak slobodan poklon 3. lice od TO BE u prezentu nad mnogobrojan prijestupi u opravdanje. 18 Stoga ace kod određeni član prekršaj nad pojedinac sud je došao nato svi ljudi za osuda; ravan na taj način kod određeni član ispravnost nad pojedinacodređeni član slobodan poklon je došao nato svi ljudi u opravdanje nad život.

Isaija 5417: Nijedan oružje taj 3. lice od TO BE u prezentu izvještačen prema tebi će napredovati; pasvaki jezik taj će izlaženje prema tebi unutra sud tikati će osuditi.Današji 3. lice od TO BE u prezentu određeni član naslijedstvo nad određeni član sluga nad određeni član Gospodar,pa njihov ispravnost 3. lice od TO BE u prezentu nad mene, saith određeni član Gospodar.

Unutra današji svet nama imati bio podučen za osuditi pa za kazniti ljudsko biće “ zakon lomitelj”. Nama imati bio je rekao taj DANAŠJI vježba 3. lice od TO BE u prezentu PRAVDA unutra naš različit kultura. Unatoč tome taj 3. lice od TO BE u prezentu nazadan pa zemaljski mišljenje.JA imati učen iz Otac taj NAŠ PUT 3. lice od TO BE u prezentu sažaljenje, oprost, milost, pregorijevanje prijestupi, pa NE TEREĆENJE kriminal za ljudi čak i kada nama vidjeti njima na samom činu. Svi današji 3. lice od TO BE u prezentu zato Bogzna ljudi biti zarobljenik nad vrag pa “ child 3. LICE OD TO BE U PREZENTU JEDAN Demon”.Ace te moći eto, 3. lice od TO BE u prezentu jedan VELIK razlika između Nešto kao od boga poslano’ misao pa ljudsko biće misao pa Nešto kao od boga poslano’ novčani sredstva potkrovlje’putevi, Isaija 557:-8. JA ne misliti iko brinyzato moj Glava (otac) se svi određeni član mišljenje.JA sam jedan prst,pa JA moći istaknutu određeni član Pamćenje očev, Njegov misao, umjesto tvoj obzirnost.Nama imati pronađen taj određeni član sud nad Otac pa Isus 3. lice od TO BE u prezentu neusporedivo različit iz određeni član sud nad zemaljski ljudi. Pogledati današji:

Zahod 5: 22 Umjestoodređeni član Otac sudac nijedan čovek, ipak hath počinjen svi sud u određeni član Sin:

Zahod 815: Ye sudac iza određeni član meso;JA sudac nijedan čovek.

2 Korinćanin 518: Pa svi stvar biti nad Bog,tko hath pomiren nama za sebe kod Isus Krist, pa hath uobičajen nama određeni član ministarstvo nad mirenje; 19 Za pamet,tajBog je unutra Krist, pomiren određeni član svet u sebe, ne imputing njihov onaj koji sebi neovlašteno prisvaja tuđu zemlju u njima; pa hath počinjen u nama reč nad mirenje.

Latinluk 144: Tko umetnost tikati taj sudački položaj drugi muški sluga? za njegovog gospodar muškarac stajaći gledatelj inače pali. Da,muškarac će postojati držalac settle:umjesto Bog 3. lice od TO BE u prezentu u mogućnosti da izvrši njemu stajanje. 8 Umjesto koji od dvojice nama živ,nama živ u određeni član Gospodar;pa koji od dvojice nama umreti,nama odreći određeni član Gospodar:koji od dvojice nama živ stoga, inače umreti,nama biti određeni član Gospodnji. 9 Umjesto za današji kraj Krist oba umrijeti,pa ruža,pa oživljen,taj muškarac moć postojati Gospodar oba nad određeni član potpun pa život. 10 Ipak zašto? dost tikati sudac tvoj brat?inače zašto? dost tikati zalazak kod ništa tvoj brat? umjesto nama će svi stajanje pre nego određeni član sud sedište nad Krist 11 Umjesto to 3. lice od TO BE u prezentu pisana, Ace JA živ, saith određeni član Gospodar,svaki koleno će popustiti mene, pa svaki jezik će priznati za Bog. 12 Na taj način onda svaki pojedinac nad nama će davati račun nad sebe za Bog. 13 Career nama ne stoga sudac pojedinac drugi iko briny: ipak sudac današji radije, taj nijedan čovek road jedan stumblingblock inače dobro prilika za srušiti se njegov bratovljev put.

Današji 3. lice od TO BE u prezentu Očinstvo’ otpor za prastar Israel ace oni izazvan Njemu za Njegov lice pa vexed Mojsije:

Mnoštvo 2318: Pa muškarac uzeti settle njegov parabola, pa rečenoj, Dići,Bale, pa čuti; čuti u mene, tikati sin nad Patent: 19 Bog nije jedan čovek, taj muškarac treba laž;niti riječ čovek, taj muškarac treba kajati se: hath muškarac rečenoj,pa će muškarac ne odazvati se to? inače hath muškarac govorni,pa će muškarac ne učiniti dobar? 20 Videti,JA imati zaprimljen naredba za blagosloviti: pa muškarac hath blagoslovljen;pa JA ne moći obratna to. 21 Muškarac hath ne viđen nepravda unutra Jacob, niti hath muškarac pp od SEE svojeglavost unutra Israel: određeni član Gospodar njegov Bog 3. lice od TO BE u prezentu s njemu, pa određeni član povik nad jedan kralj 3. lice od TO BE u prezentu između njima. 22 Bog donesen njima van Egipat; muškarac hath i tako su određeni član sway nad dobro tropreg. 23 Sigurno nema čar prema Jacob, niti 3. lice od TO BE u prezentu onde iko vračanje prema Israel: prema današji vrijeme to će postojati rečenoj nad Jacob pa izraelski, Šta hath Bog izrađen!

Današji 3. lice od TO BE u prezentu određeni član sud nad određeni član Sin voljan svi“okrivljeni pa zatečen na samom činu nad child” kod Obojica PA Vrag:

Zahod 83: Pa određeni član svećenstvo pa Farizej donesen u njemu jedan žena navaran preljub; pa našto oni je zalazak njoj unutra određeni član midst, 4 Oni reći u njemu, Gospodar,današji žena je navaran preljub, na samom činu. 5 Zatim Mojsije unutra otkrivanje naložen nama, taj ovakav treba postojati drogiran: ipak šta sayest tikati? 6 Današji oni rečenoj,zavodnički njemu, taj oni moć morati okriviti njemu. Ipak Isus pogrbljen prud,pa s njegov prst je napisao na temelju određeni član zemlja, kao da muškarac saslušan njima ne. 7 Na taj način našto oni stalan molba njemu, muškarac podignut settle sebe, pa rečenoj u njima, Muškarac taj 3. lice od TO BE u prezentu van child između te, career njemu prvo okriviti njoj. 8 Pa opet muškarac pogrbljen prud,pa je napisao na temelju određeni član zemlja. 9 Pa oni šta saslušan to,bude osuđen kod njihov vlastiti svest, je otišao vanjska strana jedan po jedan, početak kod određeni član najstariji, ravan u posljednji: pa Isus je slobodan,pa određeni član žena stajanje usred. 10 Našto Isus je podignut settle sebe, pa pila ništa ipak određeni član žena,muškarac rečenoj u njoj, Žena, kuda biti tim tvoj optužilac? hath nijedan čovek osuđen tebi? 11 Ona rečenoj,Nijedan čovek, Gospodar.Pa Isus rečenoj u njoj, Niti činiti JA osuditi tebi: ići,pa child ništa više. 12 Onda spake Isus opet u njima, kazivanje, JA sam određeni član trak nad određeni član svet:muškarac taj slijeđen mene će ne ući tama, ipak će imati određeni član trak nad život.

Otada oba Otac pa Isus ne sudac ljudi, ipak radije opravdati njima, možda nama trebaPOSTOJATI Pravedan….SLIČAN Njima. Nama potreba otkriti putevi za opravdati svi prije nego otkriti reči za osuditi mnogobrojan Koliko nad te biti SIGURAN oba Bog pa Krist POSLUŠATI UNUTRA Te, pa to nije nešto te sumarno molba se zato te čitanje šta “ Paul rečenoj Da Nešto kao od boga poslano’ misao pa put biti tvoj misao pa putevi,naći reči pa mudar putevi za opravdati ljudi ace lako ace nama imati osnivati reči pa način za osuditi njima iza određeni član mudrost ovozemaljski pa nad ljudi. Svi ljudi aktivan unutra child biti živ ljudi potpun leš nad Krist,PRAZAN duhovan nad Krist taj vivifies, Ephesians 21:-3. Glumiti Joseph nad Arimathea. Ogrtač njima unutra “ čist beo lanen”na taj način taj ljudi prepoznati određeni član slobodan poklon,Otkrivanje 198:, Latinluk 517:-18. Dodati pokop mirodija tako da oni ne smrad. Pa da te stajanje sendvič između određeni član Otac pa određeni član Sin, nadajmo se te tri volja izgledati kao troje! Moći te reći, “ da”, inače sam JA molba previše nad Te?! Da te ne imati današji odlika nad “ jedinstvenost” s određeni član Otac pa Sin, onda možda te imati nekakav rastući raditi!

Isaija 4221: Određeni član Gospodar 3. lice od TO BE u prezentu izvor veseo umjesto njegov ispravnost za; muškarac volja povećati otkrivanje, pa učiniti častan. 22 Ipak današji 3. lice od TO BE u prezentu jedan narod opljačkan pa prokšen; [ oni biti] svi nad njima omča unutra rupa, pa oni biti hid unutra zatvor kuća oni biti umjesto jedan grabež, pa ništa isporučeno; umjesto jedan plijen,pa ništa saith, vratiti 23 Tko između te volja čuti za današji?tko volja čuti pa čuti umjesto vremena za dogoditi se? 24 Tko je dao Jacob umjesto jedan plijen,pa Israel za određeni član lopov? je ne određeni član Gospodar,muškarac prema kome nama imati grešnik?umjesto oni ne hodanje unutra njegov putevi, niti su oni poslušan u njegov zakon. 25 Stoga muškarac hath polijevan njemu određeni član bes nad njegov bijes,pa određeni član sway nad boj: pa to hath zalazak njemu u plamenu nalijevo krug, još muškarac je znao ne; pa to opečen njemu, još muškarac je legao to ne za srce.

Isaija 5716: Umjesto JA volja ne boriti se zauvijek,niti volja JA postojati uvijek je napisao: umjesto određeni član duh treba ne uspjeti pre nego mene, pa određeni član duša šta JA imati napravljen. 17 Umjesto određeni član nepravda nad njegov pohlepa je JA je napisao, pa oblak dima njemu: JA hid mene,pa je je napisao, pa muškarac je otišao na temelju nastran na putu nad njegov srce. 18 JA imati pp od SEE njegov novčani sredstva, volja izlečiti njemu: JA volja olovo njemu isto,pa vratiti uteha u njemu pa za njegov oplakivač. 19 JA stvoriti određeni član voće nad određeni član počevši;Mir, mir za njemu taj 3. lice od TO BE u prezentu daleko, pa za njemu taj 3. lice od TO BE u prezentu soft, saith određeni član Gospodar;pa JA volja izlečiti njemu.

Isaija 401: Uteha ye, uteha ye moj narod, saith tvoj Bog. 2 Govoriti ye udobno za Jerusalim, pa krik u njoj, taj njoj vojna 3. lice od TO BE u prezentu ostvaren, tajnjoj nepravda 3. lice od TO BE u prezentu pomilovan:umjesto ona hath zaprimljen nad određeni član Gospodnji ruka dupli umjesto svi njoj sins.

Isaija 5112: Ja, ravanJa, sam muškarac taj tešitelj te:tko umetnost tikati,taj tikati rame strepiti čovjekov taj će umreti,pa nad riječ čovek šta će postojati napravljen ace trava; 13 Pa podložan zaboravu određeni član Gospodar tvoj izrađivač, taj hath rastegnut napred određeni član nebeskai svod, pa je legao određeni član kamen temeljac nad određeni član zemlja; pa žurba strah često svaki dan zbog određeni član bes nad određeni član tlačitelj, ako muškarac su spreman za uništiti? pa kuda 3. lice od TO BE u prezentu određeni član bes nad određeni član tlačitelj? 14 Određeni član zarobljenik progonstvo užurbati taj muškarac može biti odvezan, pa taj muškarac treba ne umreti unutra određeni član jama,ni taj njegov hleb treba ne uspjeti.

Luke 417: Pa onde je isporučeno u njemu određeni član knjiga nad određeni član prorok Esaias. Pa našto muškarac je otvoreni određeni član knjiga, muškarac osnivati određeni član mjesto kuda to je pisana, 18 Određeni član Duh nad određeni član Gospodar 3. lice od TO BE u prezentu nato mene, zatomuškarac hath pokapati mene za propoved određeni član evanđelje za određeni član siromašan; muškarac hath poslat mene za izlečiti određeni član slomljenog srca, za propoved predaja za određeni član zarobljenik, pa ozdravljenje nad vidik za određeni član bez svijesti,riješiti njima taj biti natučen, 19 Za propoved određeni član prihvatljiv godina nad određeni član Gospodar. 20 Pa muškarac zatvoren određeni član knjiga, pa muškarac je dao to opet za određeni član sluga,pa h prud.Pa određeni član oči nad svi njima taj su unutra određeni član sinagoga su pričvršćen na temelju njemu. 21 Pa muškarac je počeo za reći u njima, Današji danje svetlo 3. lice od TO BE u prezentu današji Biblija ispunjeno unutra tvoj klasje.

Isaija 4522: Pogled u mene, pa postojati ye pohranjen,svi određeni član restl nad određeni član zemlja: umjesto JA sam Bog, pa onde 3. lice od TO BE u prezentu nitko drugi. 23 JA imati pp od SWEAR kod ja sam, reč 3. lice od TO BE u prezentu pp od GO van moj usta unutra ispravnost, pa će ne povratak,Taju mene svaki koleno će naklon,svaki jezik će prisega. 24 Sigurno,će pojedinac reći,unutra određeni član Gospodar imati JA ispravnost pa sway: ravan za njemu će ljudi dogoditi se; pa svi taj biti kaditi tamjanom prema njemu će stidjeti.


Zahod,
DOBAR Vest, Inc.